Tallentava kameravalvonta

Finnestetiikan tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, joka koskee Finnestetiikan valvontakameroiden tallenteista koostuvaa henkilörekisteriä.

Tietosuojaseloste on laadittu 6.9.2019. Viimeksi selostetta on muokattu 6.9.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi: Lääkärikeskus Estetic Tampere Oy (aputoiminimi Finnestetiikka)

Y-tunnus: 2936796-5

Osoite: Hämeenkatu 19 (4. krs), 33200 Tampere

Puhelinnumero: 010 3389 555

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilön nimi: Hanna Järvinen

Osoite: Hämeenkatu 19 (4. krs), 33200 Tampere
Sähköpostiosoite: info@finnestetiikka.fi
Puhelinnumero: 010 3389 555

3. Rekisterin nimi

Valvontakameran tallenteet

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kameravalvonnasta sekä asiallisesta käyttötarkoituksesta on säädetty mm. työelämän tietosuojalain 16 – 17 §:ssä.

Kameravalvonta on sallittua tilanteissa, joissa tarkoituksena on

• työntekijöiden ja/tai muiden työantajan tiloissa olevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen

• omaisuuden suojaaminen

• vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.

Kameravalvonta on Lääkärikeskus Finnestetiikalla kohdennettu tiettyihin työpisteisiin, koska se on välttämätöntä

• työntekijään kohdistuvan ilmeisen väkivallan, turvallisuuden tai terveyden vaarantumisen uhan vuoksi

• omaisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi, jos työntekijän tehtäviin olennaisesti kuuluu käsitellä arvoltaan tai laadultaan merkittävää omaisuutta, kuten rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön valokuva (still-kuva ja/tai liikkuva kuva).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan tallentavista valvontakameroista.

Tietoja ei luovuteta Finnestetiikan ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja ei myöskään siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallenteisiin pääsevät käsiksi ainoastaan Lääkärikeskus Finnestetiikan omistajat.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (sähköpostitse tai postitse) rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidyn esittämään pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Henkilötietojen säilytysajat ja hävittäminen

Tallenteet hävitetään heti, kun ne eivät enää ole tarpeen valvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi.
Tallenteet hävitetään viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Lisäksi rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyä koskeva valitus. Valituksen voi tehdä valituksen valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ja aukioloajat löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidyn esittämään pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).